Aquest és el balanç d’ingressos i despeses aprovat per l’Assemblea de la Federació per a l’any 2017. Tots els imports pronosticats, tant d’ingrés com de despesa, estan bastats en l’exercici 2016 i la quantia que aquests van suposar a la tresoreria de la Federació. Cal remarcar que la partida d’ingressos i despeses pot ser variable en funció de si el projecte de publicació editorial per Festa Major finalment és viable o no.

La comptabilitat de la Federació no és una comptabilitat agregada de les diferents entitats que la conformen, sinó que cadascuna d’aquestes compta amb el seus propis recursos i la gestió és individual entre elles. Aquest pressupost per tant, correspon únicament a la Federació.


Despeses
Ingressos
Despeses corrents Festa Major Subvencions
Pirotècnia: Passacalle, Processó, Entrada St Bartomeu 680,00€ Ajuntament d’Igualada 500,00€
Sopar de colles previ a la Passavalle 500,00€ Altres ingressos
Rams per la Geganta 100,00€ Publicitat revista Festa Major 3600,00€
Altres despeses d’organització 200,00€ Contracte FM Ajuntament Igualada 550,00€
Lloguer espais Ateneu Igualadí dies de Festa Major 50,00€ Aportació colles al sopar FESTHIVAL 383,00€
Contractació servei documentació gràfica (fotografía i vídeo) 600,00€ Aportació colles al sopar Passacalle 397,00€
Activitats sobre els projectes anuals
Manteniment i millora figura del Sant 250,00€
Publicació editorial Festa Major 2750,00€
Organització FESTHIVAL 300,00€
TOTAL 5.430,00€ TOTAL 5.430,00€