El projecte del Drac Antic va tenir un cost de construcció de la figura i dels seus materials que s’eleva a la xifra de 17.021,02€ amb IVA inclòs. La font de finançament principal del projecte correspòn a donatius a títol individual de persones i famílies que varen voler col·laborar amb el projecte, representat aproximadament el 73% del total del pressupost. La segona font més rellevant prové de les donacions de materials representant el 19% del finançament. Finalment les aportacions públiques amb subvencions provinents de la Diputació de Barcelona, representant un 5% del finançament.

A banda del cost de construcció, cal contemplar també despeses associades com són el transport del Drac des de Pamplona fins a Igualada que ascendeix a 502,50€ i el cost de les camises dels portadors que va tenir un cost de 525,00€ però que els mateixos portadors van comprar posteriorment a la Federació. Finalment, hi va haver despeses relacionades amb la promoció del projecte i de les activitats realitzades per donar-lo a conèixer, com per exemple una parada de Sant Jordi, que suma una despesa de 642,50€.

Cal destacar la col·laboració amb la Universitat de Lleida que va ser l’encarregada de troquelar les escates de pell que cobreixen el cos de la figura.

DespesesIngressos
Construcció figura13338,80€Donacions privades13711,00€
Materials3682,22€Donació materials3530,97€
Transport i camió502,50€Subvenció Diputació de Barcelona1022,00€
Materials fungibles i roses (St. Jordi, tríptics, campanya donacions…)471,18€Camises portadors500,00€
Camises portadors525,00€
Altres despeses140,00€
TOTAL18659,70€TOTAL18763,97€